FANDOM


Pufnyák road sign 2
Hollókői Királyság
A Hollókői királyság címere
Hkir zászló
Főváros

Hollókő

Államforma

Elektoriális királyság

Vezető(k)

II. Péter

Hivatalos nyelv

Hollókői

Egyéb nyelvek

Pufnyák nyelvváltozatok
Tündér

Terület

"Ameddig a szem ellát…"

Népesség

Ismeretlen

Népsűrűség

Ismeretlen

GDP

HDI

Államalapítás

Régebben, mint háromszáz év

A Hollókői Királyság egy ország, mely nevét fővárosáról, Hollókőről nyerte. Itt tevékenykedik a Smaragd nemzetség és ez kalandjaik helyszíne is. Uralkodói a hollókői királyok, jelenleg II. Péter király.

Földrajz

Bővebben: A Hollókői Királyság földrajza

Az ország területének nagy részét erdős dombságok és középhegységek borítják, de elszórtan találkozhatunk síkságokkal is.

Északról egy hatalmas erdőség határolja, melynek túloldalán terül el a Breszláv Királyság, mely szövetségese az országnak. Nyugaton az Ermohád Fejedelemség, míg délen a Phöldigót Királyság a szomszédja. Keleten egy hegység választja el Nagypufnyákiától.

Történelem

Bővebben: Történelmi áttekintés

A Hollókői Királyság egy mindössze pár évszázada létező állam (VI. Marcellus szellemének beszámolója alapján, már legalább háromszáz esztendeje fennáll), ezt megelőzően területének egy része a phöldigótok országához, míg más része a déli breszláv királysághoz tartozott. Még korábban, a keletebbi területei – egészen Hollókőig – a Mendegúz Birodalom részét képezték.

Első királyai a Thúz nemzetség soraiból kerültek ki, majd Tötöny király halálát követően az ország örökletesből rendi királysággá alakult, és azóta a király választás útján kerül hatalomra. Eleddig mindig a Holló nemzetség egyik tagja nyerte el a tisztséget, így jelenleg is a Holló nemből való Péter viseli a királyi címet.

Pufnyákok

Bővebben: Pufnyákok
Nem sokkal I. Péter király uralkodásának kezdete után egy nagy létszámú pufnyák néptömeg érkezett a királyság területére. Ők a mai napig problémát jelentenek, mivel természetüknél fogva képtelenek integrálódni a társadalomba. Állandósult fosztogatásaikkal rettegésben tartják a lakosságot, és örökös munkát adnak a király vitézeinek.
Pufnyák harcos

egy közpufnyák

Liarius mester megjegyzése a témában: „A puffnyákok valójában sokkal régebben érkeztek a királyság területére, de csak a Hosszúszavú Péter király uralkodását megelőző zavaros időkben bátorodtak fel annyira, hogy komoly veszélyt jelentsenek az útonjárókra.”

A vöröskút melletti csata

Bővebben: Vöröskút melletti csata

Péter király uralkodásának 7. évében egyik vezérük Rettenetes Marnyák összeszervezett egy hét törzsből álló pufnyák  sereget és óriási fosztogató hadjáratba kezdett. Ennek megfékezésére a király felbérelte a Fekete Kard Kompániája nevű zsoldos sereget, akik Vöröskút mellett megütköztek velük és le is győzték őket.

A Bűzfölde incidens

Bővebben: Bűzfölde

Péter király uralkodásának 11. évében egy másik pufnyák vezér, Orrfacsaró Bűznyák kikiáltotta törzse szállásterületét független államnak. Ennek kiküszöbölésére a Hollókői Királyság egy kisebb csapata visszahódító hadjáratot indított több-kevesebb sikerrel. Azonban ez a kérdés mind a mai napig megoldatlan.

Politika, közigazgatás, államszervezet

Várfotó

Hollókő vára, a királyság székhelye

Az országot a király vezeti, aki Hollókőn székel. Ez az ország fontos központja. Fontos települések továbbá: Drégely, Kisnána, Csesznek és Füzér. Az országban több kisebb-nagyobb nemesi birtok található.

Az ország a kisebb-nagyobb nemzetségek birtokaiból áll, melyek jelentős önrendelkezéssel bírnak. Minden ilyen birtok központja egy vár, ahonnan az adott nemzetség szervezi a birtok irányítását és katonai védelmét. A határmenti nemzetségek az ország védelmében is fontos szerepet játszanak.

A nemzetséggyűlés

A nemzetséggyűlés, vagy királyválasztó tanács fontos szerepet tölt be az ország életében. A tanácsot a hat legnagyobb nemzetség alkotja, és ezen nemzetségek minden tagjának joga van részt venni a tanács ülésein, bár a szokás az, hogy a nemzetségek a nemzetségfőt küldik csupán el a gyűlésbe. A tanács a király halálát követően ül össze, hogy megválasszák az új királyt. Bármelyik nemzetség jelölhet bárkit, aki a hat nagy ház tagja, és az új király megválasztásához négy támogató szavazatra van szükség a hatból. A királyválasztás négy napig tartó ceremóniáját a tanácskozások mellett lovagi tornák és vadászatok jellemzik, hogy az egybegyűlt nemeshölgyek és urak ne maradjanak szórakozás nélkül.

Királyi udvar

Az ország igazgatásában jelentős szerepet játszik a királyi udvar. Az udvar tagjai számos feladatot látnak el, például gyakran járnak el a király nevében. Az udvari méltóságokat a király rokonai és főnemesek mellett köznemesi származású személyek is betöltik. Udvartartás is működik emellett, ahová szolgálószemélyzet tartozik.

A királyi udvar vélt és ismert méltóságai:

Az udvartartás:

 • Királyi Kamara: főkamarás: Mavagy Máté, a Hollóposta tolmácsolója (árulásáig)
 • heroldok
 • hirdetők, lovászok, szekeresek, kulcsárok, és egyéb udvarnépek

Hadsereg

Lovag
A Hollókői Királyság haderejét a közvetlenül a király alá tartozó csapatok és az egyes nemzetségek bandériumai adják. Talán legaktívabb alakulatát a Smaragd nemzetség vitézeiből álló egységek alkotják, melyek kivétel nélkül gyalogosokból állnak. A Smaragdok rendszeres, országon belüli járőrözéssel, valamint ellenőrző küldetésekkel biztosítják a Királyság békéjét. A nemzetség felszereltsége változatos, nehézfegyverzetű, ló nélkül harcoló lovagoktól kezdve könnyűfegyverzetű, távolsági küzdelemre alkalmas cserkészekig mindenféle gyalogoskatonával rendelkezik. Mint ilyen aktív, az országot járó alakulat, jogukban áll elszállásolást kérni az ország bármely várában. Fontos megemlíteni még a három nagyobb határvédő nemzetséget: a Thúzokat, a Kartalokat és a Tomajokat. A Thúzok több nagyobb szabású csatát is vívtak a phöldigótokkal az idők folyamán, a Tomajok pedig éppen a pufnyákokkal vívott csatáknak köszönhetően tettek szert címükre. A Kartalok dolga az utóbbi időben vált nehézzé, ugyanis az eddig a szövetséges Breszláviával határos északi végeken megsűrűsödtek a gressivus betörések, így komoly nyomás nehezedik e határvidékre.

Társadalom

Az ország lakóinak többsége ember és valamely a király vagy hűbéresei egyike alá tartozó településen él, esetleg a király katonája. Azonban akadnak erdei emberek, akik az erdőket járják és szoros kapcsolatban élnek az erdei lényekkel. Az erdőkben sok nem emberi lénnyel is lehet találkozni. Ilyenek a tündérek, manók, káoszmanók és a pufnyákok. Ezen utóbbiakról lásd a fentebbi bekezdést.

Nemzetségek:

Smaragd-cimer

A Smaragd nemzetség címere

A Királyságban számos nagymúltú nemesi família is él, a nemzetségek családi bandériumai jelentős szerepet vállalnak az ország védelmében, tagjaik fontos szerepet visznek az állam irányításában.

A királyválasztó gyűlésen szavazásra jogosult nemzetségek

 • Holló nem: A jelenlegi királyi család, feje, I. Péter király jelenleg gressivusok fogságában. Az ország ügyeit fia, Péter herceg vezeti. Birtokaik az ország középső részén terülnek el.
 • Smaragd nem: A Királyság talán legnagyobb nemzetsége, elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen, számtalan kiváló vitézt és mestert állított a király szolgálatába.
 • Ders nem: a nemzetség egyetlen ismert tagja Iringó úrhölgy, aki főtárnokmesteri méltóságot visel az udvarban.
 • Kartal nem: erős nemzetség, az északi végek védelmezői. Közéjük tartozik Holló Horka úr, a király főpohárnokmestere.
 • Tomaj nem: tagja Aba király óta a keleti végek védelmének vezetői, a Pufnyák Végek őrgrófjai és Abavár urai.
 • Thúz nem: a déli végek védelmezői, a Holló család előtt ők adták a királyság uralkodóit. A nemzetség feje, Talamér úr, kinek legidősebb fia, Thúz Gara úr a
  A Kartal nemzetség címere

  A Kartal nemzetség címere

  főlovászmesteri tisztség viselője a király mellett.

Egyéb nemzetségek

 • Uros nem: breszláv eredetű nemzetség, első tagjai Holló Magor uralkodása idején érkeztek az országba. I. Péter uralkodásának 12. évében felségárulás gyanújába keveredtek, amiért a nemzetséggyűlés rang és jószágvesztésre ítélte őket.
 • Tokodi nem: Kisebb nemzetség, akiknek örökösödési vitájába a Smaragd nem és egy pufnyák csapat is belekeveredett Péter király uralkodásának nyolcadik esztendejében.

Nemesi rangok

A Királyságban vélhetően sokféle nemesi rangot és címet birtokolnak az ország előkelői, azonban eddig mindössze kevés ilyenről szereztünk bizonyosságot.

 • (királyi) herceg: nem is igazi nemesi rang, az uralkodó gyermekeit (jelenleg egyetlen birtokosa sincs) megillető cím.
 • nemzetségfő: az egyes nemzetségeket vezető - általában a legidősebb, illetve a családi rangsorban legelőkelőbb helyen álló személyek titulusa. A királyi és hercegi cím után ők a Hollókői Királyság legfőbb tekintélyei, a legbefolyásosabb nemzetségek főinek még a királyválasztásban is van szavuk. 
 • őrgróf: a Tomaj család örökletessé vált címe királyi tisztség, egy terület (elsősorban katonai szempontból) irányítójának jár ki.
 • gróf: a cím egyetlen ismert birtokosa Zsófia grófnő, akit a nemzetség 2011-ben, Kisnánán látott vendégül.

Érdekesség

 • Hollóposta – a Hollókői Királyság időszakosan megjelenő közlönye