FANDOM


Smaragd-cimer

A dalok, vitézi énekek fontos szereppel bírnak: lelkesítik és tanítják vitézeinket, emlékeztetik őket a múlt dicső és kevésbé dicső eseményeire. Mindezek ellenére dalokból keveset bír levéltárunk, talán csak a jó emlékezetű Zoltán dalnok által szerzett „Hősi ének a híres Ismeretlen Vitézről” költemény tekinthető saját szerzeményű dalunknak. Ezen dal fontos szerepet kapott egy korábbi táborban, ahol is az apródok ebből nyerhettek felvilágosítást ellenfelük hollétéről és gyenge pontjairól. Fontos ez a dal azért is, mert tartalmazza a lovagi erények eddigi talán legjobb összefoglalóját is az ötödik versszakában. Ezen részek gyakorta idézettek a nemzetség különféle alkalmain. Kotta nem maradt fönn hozzá, a szerző Balassi Bálint „Egy katonaének” című dalának dallámára énekelte-játszotta, mely feltehetően az alábbiak valamelyike (igaz, ezt egy utólagos eljátszási kísérlet során megkérdőjelezték azok, akik hallották az eredeti előadást).

Hősiének

Az ének dallama

1.

Ez híres nagy vitéz, / ki a király fiát / illy rútul elrabolta,
Szinte győzhetetlen, / és megverhetetlen, / bárhogyan is próbálja
Lovag, vitéz, bajnok, / mind a legkiválóbb, / s ezeknek legnagyobbja.

2.

Nem tudja levágni, / hiába is támad, / egy sem boldogul véle,
Megmártózott egyszer, / amidőn legyőzte, / rút griffmadár vérébe’,
Annak érintése, / benne megfürdése / sebezhetlenné tette.

3.

Varázslat műve ez, / mely azt is kimondja, / hogy őt le nem győzheti
Senki, aki immár / apródsort elhagyva / saját lovát nyergeli,
Vagy ha gyalogszerrel, / maga ura mégis: / célját el nem érheti.

4.

Ám hiába apród, / vagy még ifjabb annál, / semmit sem ér őneki,
Hogyha bárdolatlan, / hitvány, faragatlan, / az erényt nem tiszteli,
Lovagi erények / az ő jártát-keltét, / s tetteit nem vezetik.

5.

Ím, az igaz lovag, / s ki az kíván lenni, / ez erények szerint él:
Bátorság, kitartás, / hűség és higgadtság, / illő illedelmesség,
És segítőkészség, / s nagylelkűség fénylik / minden cselekedetén.

6.

Ha egyet is elhagysz / ez erények közűl, / nem lesz győzelem részed,
Mert ki türelmetlen, / állhatatlan, hűtlen, / nem érdemel győzelmet,
És ki fennhéjázó, / gyáva, bősz, vagy önző, / szenved csúf vereséget.

7.

Ha lovaghoz méltón / viseled magadat, / jó reménységed lehet,
Hogy, ha harcba indulsz / ez nagy vitéz ellen, / arathatsz, ím, győzelmet,
Ám egy híja lesz még, / melyen a biztos kéz, / s bátor szív sem segíthet:

8.

Emelhetsz rá kopját, / dárdát vagy buzogányt, / az mind lesiklik róla.
Pallost, alabárdot, / fenhetsz rá bár kardot, / ezeket csak kacagja,
Oly biztosan tudja, / hogy illy fegyverekkel / sebet nem ejtesz rajta.

9.

Hogy milyen fegyverrel / küzdj, hogy legyőzhessed, / bizony, magam nem tudom.
Találhatsz azonban / emez erdőségben / valakit, rejtett úton,
Bozót mélyén, vagy tán / tüske rejtekében, / avagy épp egy tisztáson.

10.

Erdei Ember ő, / bölcsesség tudója, / regék jó ismerője.
Ő segíthet nektek, / rébuszok mestere, / nemes hagyomány őre,
Ha mással nem, tán egy / találós kérdéssel, / melynek légy megfejtője.

11.

Ha ebből megtudtad / a fegyvert, amellyel / ez vitéz felett győzhetsz,
Még egyet kell tudnod / dicső győzelmedhez, / melyet immár elnyerhetsz:
Van-e ellenszere / griffmadár vérének, / varázsos erejének.

12.

Hogy sebezheted meg / e sebezhetetlen, / sérthetetlen bajnokot?
Ennek testvéröccse, / ki a griffmadárral / küzdésekor jelen volt,
Szintén neves lovag, / s e titok tudója, / tőle azt megtudhatod.

13.

Emez vitéz bajnok, / kinek neve Aingus / – hírét tán hallottátok –,
Messze földön híres, / mersze nevezetes, / hőstette igen számos.
Ő e föld szülötte, e vidék neveltje, közelben találjátok.

14.

Ez minden, mit nektek / segélnem lehetett, / ügyeteket meghallván.
Most már sok szerencsét, / kívánok jó küzdést, / s hogy győzelemmel járván
Térjetek majd vissza, / már kiszabadítván / Király egyetlen sarját.

Szerzette egy igric, / név szerint Zoltánusz, / azon felül László is,
Bácsinak nevezik, / pedig emez igric / nem vén, sőt, ifjonti is,
Mégsem bánja ezt sem, / csak mosolyog rajta / hisz’ majd csak megöregszik!

2008.08.05.